วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.5/2

ตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ว 40283)
จำนวน 1.5 หน่วยกิต

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.1

ตัวชี้วัดที่ 1) สำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ

ตัวชี้วัดที่ 2) วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร

ตัวชี้วัดที่ 3) อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ

มาตรฐาน ว 2.2

ตัวชี้วัดที่ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเสนอแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา

ตัวชี้วัดที่ 2) อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ตัวชี้วัดที่ 3) อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 4) วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดที่ 5) อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดที่ 6) อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คำอธิบายรายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ว 40283)

ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ดุลยภาพ ความสัมพันธ์ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ตลอดจนความหนาแน่นและการกระจาย ขนาด รูปแบบการเพิ่ม การรอดชีวิตของ
ประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง และประชากรมนุษย์ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในด้านการใช้ประโยชน์ ปัญหา การจัดการ การอนุรักษ์ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก และ
การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

หน่วยการเรียนรู้ /สาระสำคัญ

1. ระบบนิเวศ (20 ชั่วโมง)
-ไบโอม
-ความหลากหลายของระบบนิเวศ
-ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
-การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
-การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

2. ประชากร (10 ชั่วโมง)
-ความหนาแน่นและการแพรกระจายของประชากร
-ขนาดของประชากร
-รูปแบบการเพิ่มของประชากร
-การรอดชีวิตของประชากร
-ประชากรมนุษย์

3. มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติิ(20 ชั่วโมง)
– ทรัพยากรน้ำ
– ทรัพยากรป่าไม้
– ดิน
– อากาศ

4. ภาวะโลกร้อน(5 ชั่วโมง)
– สาเหตุและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
– การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
– ช่วยลดโลกร้อนด้วยมือเรา

5.การพัฒนาที่ยั่งยืน (5 ชั่วโมง)
-หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แบบทดสอบครั้งที่ 1
แบบทดสอบครั้งที่ 2
แบบทดสอบครั้งที่ 3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: