งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

1.วางแผนงาน โครงการ ปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มบริหารทั่วไป

2.จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ให้กลุ่มบริหารทั่วไปดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

3. ดำเนินงานธุรการ / สารบรรณ ทั้งธุรการโรงเรียนและธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป จัดทำให้เป็นปัจจุบัน ทันเวลา นำเสนอหนังสือราชการ และประสาน แจกจ่ายอย่างมีระบบและตรวจสอบได้  

แนวปฏิบัติ

(1.)ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(2).วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม

(3).จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ  ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้

(4). ดำเนินการงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด และคุ้มค่า อำนวยความสะดวก ให้บริการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ

 (5)  รับ – ส่ง  ทะเบียนแยกประเภท  จัดส่งหนังสือเอกสารทางราชการให้งาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

(6) โต้ตอบหนังสือราชการ  รวดเร็วทันเวลาและตรวจสอบความถูกต้อง

(7)  จัดทำบัญชีควบคุมเอกสาร  เก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่สามารถค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว

(8)  ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร  แบบฟอร์มต่างๆ  ที่ใช้ในราชการ

(9) มีการจัดเก็บรักษา  และทำลายหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบ

(10) จัดให้มีสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม สมุดนิเทศภายใน/ภายนอก สมุดหมายเหตุรายวันสมุดตรวจราชการ ดูแลให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ

(11) รวบรวมข้อมูล  สถิติ  เอกสารหลักฐาน  ระเบียบ  คำสั่ง  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ เพื่อสะดวก  ในการค้นหา

(12) จดบันทึกการประชุม  และจัดทำรายงานประชุม ในการประชุมของกลุ่มงานและประชุมครูประจำเดือน นำขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน

(13) ให้การรับรอง ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

(14)  จัดหา Hardware และ Software  ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่กำหนดไว้  เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร  วิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ลฯ

(15)  กำหนดระเบียบ และควบคุมการใช้เครื่องมือสื่อสารภายในกลุ่มงาน 

(16)  จัดพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคลากร ให้เป็นปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง

 (17).บริหารจัดการห้องสำนักงาน ทำเนียบบุคลากร ป้ายประกาศ พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม ได้มาตรฐานและส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ จัดห้องประชุมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดตารางการใช้ห้องประชุม ห้องโสตให้เหมาะสม

(18) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

Advertisements

2 responses to this post.

  1. ออกจากระบบ ทดสอบ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: