รายละเอียดขอบข่ายงานบริหารทั่วไป

มีรายละเอียดขอบข่ายงาน เช่น

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่

ประสานงานการให้บริการอาคารสถานที่ บำรุงรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

งานโภชนาการและสาธารณูปโภค

ประสานงานและให้บริการโภชนาการและซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพ

งานพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

ประสานงานการให้บริการพยาบาล บำรุงรักษาและพัฒนาอุปกรณ์พยาบาลให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

งานประชาสัมพันธ์

ประสานงานการให้บริการประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายใน-ภายนอก

งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย

ประสานงานการให้บริการรักษาความปลอดภัย กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

งานสวัสดิการโรงเรียน

ประสานงานการให้บริการสวัสดิการ จัดกิจกรรมเยี่ยมเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ

งานสำนักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

จัดเก็บ ประสานแจ้งข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานในกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะฯ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประสานงานการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาระบบงาน

งานวงโยธวาทิต

สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนด้านสุนทรียภาพทางดนตรี

งานป้องกันสิ่งเสพติด

ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาระบบงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: